ศพอ. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer and Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking & Collaboration Officer, APCD Representatives, update on submission of Summary Report of Autism Mapping Project in the ASEAN Region to AAN Secretariat in Indonesia during the meeting.

ผู้แทน ศพอ. นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ และนางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคลเจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือได้รายงานความคืบหน้า การส่งรายงานสรุปโครงการศึกษาสถานการณ์ออทิสติกในประเทศอาเซียน (Autism Mapping Project in the ASEAN Region) ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

 

Ms. Candy Hernandez, Head of AAN Secretariat follows up AAN country members to submit photos and video clips to be compiled for cerebrating AAN ASEAN Day.

Ms. Candy Hernandez หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AAN ได้ติดตามงานจาก สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN เรื่องการส่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ เพื่อรวบรวมทำวิดีโอ วันสมาคมอาเซียนของเครือข่าย AAN