การประชุมกับสมาชิกคณะกรรมการบริหาร AAN เพื่อเตรียมการจัดงาน AAN Congress ครั้งที่ 5 โดย National Autism Society of Malaysia (NASOM) องค์กรสมาชิก ASEAN Autism Network (AAN) ในมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
AAN online meeting

ภาพหมู่ของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร AAN, สำนักเลขาธิการ AAN ในอินโดนีเซียและสำนักเลขาธิการ AAN ในกรุงเทพฯ ระหว่างการประชุม

 

AAN Meeting

คุณ Cason Ong Tzse Chun สมาชิกคณะกรรมการ National Autism Society of Malaysia (NASOM) นำเสนอร่างกำหนดการการประชุมใหญ่

 

AAN Meeting

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนให้ข้อเสนอแนะในกำหนดการฉบับร่าง