กิจกรรมวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่สถาบันแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2564, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีความประสงค์จะให้บริการทุกคนรวมถึงผู้โดยสารที่มีความพิการ คณะผู้บริหารนำโดยคุณวิชชุนี กันตะเพ็ง (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น) และ คุณกฤษ พัฒนสาร (ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์) ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.หรือ APCD) จัดการอบรมหัวข้อเรื่อง “ความเข้าใจผู้โดยสารที่มีความพิการ” ซึ่งอบรมเชิงปฏิบัติการโดย นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ (เลขานุการผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และผู้จัดการฝ่ายการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยหวังผลสัมฤทธิ์ด้านการการอบรมพนักงานด่านหน้าและฝ่ายบริหารด้านการคมนาคมให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้เข้าอบรมดับกว่าจเข้าใจถึงความต้องการของคนพิการ สิทธิต่างๆ และการให้บริการให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งขึ้น

 

On 28 December 2021, At the Air Asia Academy, Bangkok, Thailand.

On 28 December 2021, At the Air Asia Academy, Bangkok, Thailand.

On 28 December 2021, At the Air Asia Academy, Bangkok, Thailand.

On 28 December 2021, At the Air Asia Academy, Bangkok, Thailand.