การสัมมนา แนวทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ สนับสนุนโดย Asia Foundation และศพอ. สนับสนุนการใช้สถานที่ ณ อาคารฝึกอบรมฯ ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ถ่ายภาพคณะผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และล่ามภาษามือในพิธีเปิด

 

Sharing direct experiences

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและความท้าท้ายร่วมกัน ของผู้พิการทางการได้ยิน ในคดีความต่างๆ

 

A deaf participant displayed a booklet

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแสดงเอกสารพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ .. 2558

 

A resource person gathered inputs

วิทยากรรวบรวมข้อสนอแนะ ระหว่างกระบวนการระดมความคิด

 

Group photo during closing ceremony

ถ่ายภาพคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างพิธีปิด