ศพอ. จัดการอบรมภายในให้แก่บุคคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะ ความสามารถ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566
APCD Staff In-House Training Session on June 2, 2023

ทีมงาน ศพอ. เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมีวิทยากร คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ.

 

APCD staff were involved in activities during the training session led by the Manager of the Community Development Department, Mr. Somchai Rungsilp.

คุณสมชาย นำเสนอบทเรียนจากหนังสือ “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ” และ “กระบวนการวิเคราะห์งาน” ให้แก่ทีมงาน ศพอ.

 

Group photo of APCD Community Development team.

ภาพถ่ายบุคลากร ศพอ. ฝ่ายพัฒนาชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม