ศพอ. และ JICA ร่วมมือกันเปิดตัวการจัดการอบรมออนไลน์ครั้งแรก เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
A group screenshot of 27 DET FT 2023 participants from 17 countries on a video conference

ภาพผู้เข้ารับการอบรมจาก 17 ประเทศที่เข้ารับการอบรมระบบออนไลน์

 

DET tutors, sign language interpreters and APCD operator team test zoom captioning functions and settings before the session.

วิทยากรผู้สอน DET ล่ามภาษามือ และเจ้าหน้าที่ ศพอ. ร่วมทดสอบระบบ และฟังค์ชั่นคำบรรยายของ รวมถึงการเตรียมการต่างๆ ก่อนการอบรมจริง

 

Participants introduce themselves and learn about the introduction to online schooling

ผู้เข้าอบรมแนะนำตัวและเรียนรู้การอบรมระบบออนไลน์

 

Dr. Kenji Kuno, APCD disability and development advisor and JICA senior advisor, leads the session with the support of DET tutors with disabilities.

ดร. เคนจิ คูโน๊ะ ที่ปรึกษาและการพัฒนาด้านคนพิการของศพอ. และที่ปรึกษาอาวุโสของ JICA นำกระบวนการการอบรมและการสนันสนุนจากวิทยากรผู้สอน DET ที่เป็นคนพิการ

 

The session ends with a Q&A session.

การอบรมสิ้นสุดด้วยช่วงการถาม - ตอบ