19 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ได้จัดสัมมนาฝึกอบรมเรื่อง "ความเข้าใจลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่มีความพิการ" ขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

ในการอบรมครั้งนี้ นางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์ (ผู้ใช้รถเข็น) และนายสุนทร สุขชา (ผู้พิการทางการเห็น) เป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์ในการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการบริการที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่มีความพิการในโรงแรม

การอบรมนี้เน้นให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการให้บริการและการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคลที่มีความพิการ โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง ทั้งในการต้อนรับลูกค้าและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความพิการ

การอบรมนี้เป็นการสนับสนุนในการสร้างสรรค์และส่งเสริมความหลากหลายและความรวมรักในอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มคุณค่าให้กับคนพิการเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างประสบการณ์การบริการและวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้น ทำให้ผลลัพธ์เป็น Win-Win สำหรับทุกคนที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการนี้ได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จ

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.

On the 19th of July 2023, the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) organized a comprehensive training program titled "Understanding Customers and Colleagues with Disabilities" at the Centra by Centara Government Complex Hotel.