ศพอ. และองค์การ JICA ร่วมมือจัดการประชุมองค์กรภาคีความร่วมมือครั้งที่ 2 เพื่อหารือด้านการพัฒนาโดยคนพิการมีส่วนร่วมในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศพอ.
A group photo taken to commemorate the participation of attendees and organizers in this important meeting, which focuses on the collaboration program between APCD and JICA and its implementation in countries across the Asia-Pacific region.

ผู้จัดการประชุม คณะผู้เข้าร่วมการประชุม และเจ้าหน้าที่ ศพอ. ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกิจกรรมระหว่าง ศพอ. และ JICA ในงการดำเนินงานในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียและแปซิฟิก

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer facilitated the meeting agenda including following up on progress, updating plans, and consulting with the key stakeholders.

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ดำเนินวาระการประชุม รวมถึงวาระติดตามการดำเนินงาน ข้อมูลล่าสุดของแผนการทำงาน และหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคีความร่วมมือ

 

Dr. Kuno Kenji, JICA Advisor on Disability and Development, delivered a highly informative presentation on the successful implementation of the program and the promising prospects for enhanced collaboration between APCD and JICA, which greatly benefit the countries in the Asia-Pacific region.

ดร. เคนจิ คูโนะ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคนพิการ JICA นำเสนอข้อมูลในส่วนของผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโครงการ และเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่าง ศพอ. และ JICA ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

Participants engaged in productive discussions regarding the progress achieved through the collaboration program and mutually identify potential areas for further cooperation.

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เสนอความคิดเห็นในการหารือครั้งนี้อย่างมีประสิทธิผลในด้านความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ รวมถึงการระบุประเด็นเนื้อหาในการร่วมมือกันทำงานในอนาคต