การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานคนพิการในต่างประเทศ และการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานคนพิการไทยในต่างประเทศ วันนี้ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
Department of Empowerment for Persons with Disabilities organized a seminar on sharing lessons learned on the rights, welfares, and protection of Thai employees with disabilities in overseas countries on 27 March 2023 at Prince Palace Hotel, Thailand

นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวเปิดการประชุมฯ  

 

2.	Group photo session with the Deputy DG of DEP, speakers, participants, and organizers

นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. ร่วมถ่ายรูปหมู่พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมและผู้จัด

 

Group discussion on “Protection of Welfare Rights and Promotion of Entrepreneurship of Persons with Disabilities Abroad” by representatives from the Division of Protection and Supervision of Thai People Abroad, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs; representatives from the Office of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary for Labor; and Mr. Sawang Srisom, chairman of Transportation for All – T4A. The discussion was moderated by Dr. Nanthanuch Suwannavut, International Cooperation Department from DEP.

การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิสวัสดิการและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของคนพิการในต่างประเทศ” โดยผู้แทนจากกองคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจาก สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสว่าง ศรีสม ประธานกรรมการขนส่งมวลชนทุกสายต้องขึ้นได้ (Transportation for All – T4A) ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.นันทนุช สุวรรณวุฒิ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม พก.

 

Brainstorming session on “Protection of welfare rights and the promotion of entrepreneurship for Thai people with disabilities living in oversea countries” by all participants, who shared their opinions and suggestions on how to improve the situation and support Thai people with disabilities living abroad and facilitated by Ms. Saowalak Thongkuay, Committee on the Rights of Persons with Disabilities

อภิปรายกลุ่ม เรื่อง “คนพิการไทยมีสิทธิ์สวัสดิการอะไรในต่างแดน” ดำเนินรายการโดย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

 

APCD representatives’ session attendance by Ms. Siriporn Prasertchart, Logistics Officer, who are active for her involvement and expressed hope for future cooperation.

การเข้าร่วมเซสชันของตัวแทน ศพอ. โดยคุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ซึ่งมีส่วนร่วมและแสดงความหวังสำหรับความร่วมมือในอนาคตอย่างกระตือรือร้น