ศพอ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการการประชุมใหญ่ CBID Congress ครั้งที่ 5 ดำเนินการโดย กระทรวงกิจการสังคมทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชน (MoSVY) ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชนเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการจัดงานและมีส่วนร่วมในการวางแผน

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชนเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการจัดงานและมีส่วนร่วมในการวางแผน

 

2.	All participants discussed and provided comments on the concept note for organizing the Congress.

ผู้เข้าประชุมหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารแนวคิดสําหรับการจัดงานประชุมใหญ่นานาชาติ ที่กัมพูชา