ศพอ. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการ “การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับโควิด-19 ในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น” สนับสนุนโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการเสริมพลังชุมชน ปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
Kick off meeting CEP

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ แจ้งวัตถุประสงค์ของการเตรียมการและวาระการประชุมให้กับตัวแทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยและคณะวิทยากรที่เป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 

ศพอ. แสดงกำหนดการกิจกรรมในโครงการฯ กับคณะทำงานฯ เพื่อใช้การอธิบายโครงการฯ กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศอาเซียน

ศพอ. แสดงกำหนดการกิจกรรมในโครงการฯ กับคณะทำงานฯ เพื่อใช้การอธิบายโครงการฯ กับกลุ่มเป้าหมายในประเทศอาเซียน

 

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

 

คณะทำงานทบทวนเนื้อหาที่ได้หารือ ก่อนสิ้นสุดการประชุม

คณะทำงานทบทวนเนื้อหาที่ได้หารือ ก่อนสิ้นสุดการประชุม