ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “Empowering Disability to Thriving in Digital Era: ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร DEPA กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและแจ้งวัตถุประสงค์

 

Empowering

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (DEP) นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เล่าถึงความคืบหน้านโยบายจากภาครัฐที่เอื้ออำนวยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ปัจจุบัน

 

Empowering

ภาพถ่ายหมู่ ตัวแทนแทนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (DEP) ผู้นำคนพิการและเครือข่ายภาคธุรกิจ

 

Empowering

ภาพถ่ายการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง ตัวแทนแทนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (DEP) และบริษัทชั้นนำที่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย”