ผู้แทน ศพอ.เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อประสานงานการจัดการประชุม Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress ครั้งที่ 5 และสำรวจความต้องการความร่วมมือการพัฒนาผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 9-11 สิงหาคม 256
ผู้แทน ศพอ.เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อประสานงานการจัดการประชุม  Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress ครั้งที่ 5 และสำรวจความต้องการความร่วมมือการพัฒนาผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 9-11 สิงหาคม 256

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้แทน ศพอ. ไปเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมการศึกษาพิเศษ Takmao

 

Photo taking with Mr. Sarin Chan, Principal of Takmao Special Education High School in Phnom Penh.

ถ่ายรูปร่วมกับ Sarin Chan ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมการศึกษาพิเศษ Takmao

 

3)	Meeting with Representative of Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation to prepare on the 5th Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress.

การประชุมร่วมกับกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และการฟื้นฟูเยาวชน เพื่อเตรียมจัดการประชุม Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress ครั้งที่ 5

 

4)	Survey on accessibility of persons with disabilities at the expected venue of the 5th Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress, Sokha Phnom Penh Hotel.

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่เพื่อเตรียมจัดงาน ณ โรงแรม Sokha Phnom Penh เพื่อจัดงาน Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress ครั้งที่ 5