อำนวยการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน เดินทางไปปฏิบัติงานพัฒนาความร่วมมือ ที่กรุง Jakarta วันที่ 16-22 ตุลาคม 2565
Mr. Piroon delivered a statement to emphasize a new collaboration approach for promoting the new decade of Asia- Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2023-2032 on 19 October 2022 at the High-level Intergovernmental Meeting (HLIGM).

ผู้อำนวยการบริหาร ได้กล่าวแถลงถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนทศวรรษใหม่ของคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (คศ. 2023-2032) ในวันที่ 19 ตุลาคม ในการประชุมผู้แทนภาครัฐบาลระดับสูง

 

2.	APCD co-organized two side-events in collaboration with the Japan International Cooperation Agency (JICA), Co-Innovation Laboratory (COIL), and the ASEAN Autism Network on 20 and 21 October 2022 at HLIGM.

ศพอ. ร่วมจัด Side-Event 2 กิจกรรม โดยร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) Co-Innovation Laboratory (COIL) และ เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2565 ในที่ประชุมผู้แทนภาครัฐบาลระดับสูง

 

3.	Mr. Somchai organized a meeting with the ASEAN Autism Network Secretariat Office on 17 October 2022, to transfer experiences and deliver work to the London School Centre for Autism Awareness (LSCAA).

นายสมชาย รุ่งศิลป์ จัดประชุมกับสำนักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งต่องานเลขาธิการไปยัง London School Centre for Autism Awareness (LSCAA).

 

4.	Mr. Piroon and Mr. Somchai paid a courtesy call to Dr. Prita Kemal Gani, Secretary General of the ASEAN Autism Network on 18 October 2022.

ผู้อำนวยการบริหาร และนายสมชาย รุ่งศิลป์ ได้เยี่ยมคารวะ Dr. Prita Kemal Gani, เลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

Mr. Somchai and representatives of the ASEAN Autism Network and the Yayasan Autism Indonesia (YAI) visited and developed cooperation with the ASEAN Secretariat and the Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) on 18 October 2022.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายออทิสติกอาเซียน และ Yayasan Autism International, (YAI) เข้าพบและร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน