ศพอ. จัดกิจกรรมอําลานักศึกษาฝึกงานทางออนไลน์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
APCD hosted the final internship farewell ceremony on 17 February 2022.

ตัวแทนจากองค์กร World Endeavors ประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ ศพอ. เข้าร่วมอำลา Mr. Tianzhuo Zhang (นศ.ฝึกงาน 2565)  

 

1.	Attendees included representatives from the World Endeavors Thailand office, Mr. Tianzhou Zhang (Intern 2022), and APCD staff.

Mr. Zhang กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง World Endeavors ประจำประเทศไทยและ ศพอ. ซึ่งนำมาสู่การฝึกงานหลักสูตรการฝึกงานออนไลน์ของ ศพอ.

 

3.	Mr. Piroon Laismit, Executive Director of APCD, made a farewell address and mentioned that  APCD determines to promote internship program for the young people.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวอําลา และได้แจ้งเพิ่มเติ่มถึงหลักสูตรการฝึกงานนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของศพอ. ในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการฝึกงานแก่กลุ่มเยาวชน

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, facilitated the virtual certificate presentation to Mr. Zhang.

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ดำเนินพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรทางออนไลน์ให้กับ Mr. Zhang