ศพอ. เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "การจ้างงานเยาวชนไทย: ผลกระทบจากวิกฤตจากโควิด 19 และบทเรียนสําหรับการฟื้นตัวของมนุษย์ในการดำรงชีวิต" จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
More than hundred attendees, the governmental representatives, workers, employers, youth groups, researchers, private sectors, and relevant partners of the Global Initiative on Decent Jobs for Youth, who attended the webinar.

มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 ท่าน จากตัวแทนของรัฐบาล องค์กรแรงงานและตัวแทนนายจ้าง รวมถึงตัวแทนเยาว์ชน นักวิจัยภาคเอกชน พันธมิตรที่ริเริ่ม “โครงการระดับโลกงานที่ดีสําหรับเยาวชน” ผู้ปฏิบัติงานการจ้างงานเยาวชนด้านอื่นๆ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

 

Mr. Wanchat Suwankitti, Deputy Secretary-General, National Economic and Social Development Council, presented "13 goals for a value-based economy and sustainable social development"

คุณวันชาติ สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นําเสนอ "13 เป้าหมายเศรษฐกิจที่มีคุณค่าและการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ในระหว่างการอภิปราย

 

Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Officer, Logistics, commented on "How to promote sustainable employment for individuals with disabilities", particularly in terms of a friendly working environment and an equally decent job.

​​​​​​​นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่ โลจิสติกส์ ศพอ. ให้ความเห็นถึงวิธีการส่งเสริมการจ้างงานที่ยั่งยืนสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะในแง่ของสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอื้ออำนวยและสวัสดิการงานที่เท่าเทียม