ศพอ. จัดการประชุมองค์กรภาคีความร่วมมือ APCD-JICA ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ศพอ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
A group photo taken with attendees and organizers in the Key Stakeholders’ meeting

ภาพคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม และผู้จัดการประชุมองค์กรภาคีความร่วมมือในครั้งนี้

 

Mr. Piroon Laismit, the APCD Executive Director, delivered a welcoming speech.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบรืหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาร่วมประชุม

 

Dr. Kuno Kenji, JICA Advisor on Disability and Development, presented the Progress and Plan of Intensive Cooperation between APCD and JICA.

ดร. เคนจิ คูโนะ ที่ปรึกษาด้านความพิการและการพัฒนาจาก JICA นำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการทำงานในความร่วมมือระหว่าง ศพอ. และ JICA

 

Participants in a productive discussion on program progress, future initiatives and stakeholder collaboration.

ผู้เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็นที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงาน กิจกรรมการริเริ่มในอนาคต และความร่วมมือกันขององค์กรภาคี