ศพอ. จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้ที่มีความต้องการพิเศษในการรับมือกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด 19 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
Discussion on the Program and job delegation

การประชุมหาข้อสรุปร่วมของตารางกิจกรรมและการมอบหมายงาน

 

Presentation to provisional participants from ASEAN and Japan

การนำเสนอจำนวนและรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมจากประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น