ศพอ. เข้าร่วมการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมในการดูแล การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความหลากหลาย และความยุติธรรมเพื่อคนพิการ จัดโดย Japan Foundation เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2566 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
APCD participated in the Special Lectures and Workshop on Ethics of Care, Interdependence, Diversity, and Disability Justice organized by the Japan Foundation on September 3-4, 2023 in Bangkok, Thailand

กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ โดย Japan Foundation Indo-Pacific Partnership Fellow Program (การบรรยายพิเศษ)

 

The event featured talks by Dr. Asa Ito, Director of the Future of Humanity Research Center at the Tokyo Institute of Technology’s Institute of Innovative Research, on “Seeing the World From the Perspective of the Blind” and Ms. Miyuki Tanaka on “Access as Aesthetics”.

The event featured talks by Dr. Asa Ito, Director of the Future of Humanity Research Center at the Tokyo Institute of Technology’s Institute of Innovative Research, on “Seeing the World From the Perspective of the Blind” and Ms. Miyuki Tanaka on “Access as Aesthetics”.

การเสวนาโดย Dr. Asa Ito ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนาคตของมนุษยชาติ สถาบันวิจัยนวัตกรรมแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ในหัวข้อ “การมองเห็นโลกจากมุมมองของคนตาบอด” และ Ms. Miyuki Tanaka ในหัวข้อ “การเข้าถึงในฐานะ สุนทรียภาพ”.

 

The workshop was attended by 32 participants and a group presentation on Emphatic Translation and Metaphor Skills of Archery.

The workshop was attended by 32 participants and a group presentation on Emphatic Translation and Metaphor Skills of Archery.

การประชุมเชิงปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วม 32 คน และการนำเสนอแบบการแปลที่เน้นเชิงสุนนทรีด้านกีฬาและนำเสนอทักษะอุปมาอุปไมยของการยิงธนู

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department, and Dr. Nantanoot Suwannawut, Director of International Cooperation Section, Division of Strategies and Plans, Department of Empowerment for Persons with Disabilities (DEP), also tried their hand at alphabet sports fencing.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน และ ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ทดลองเล่นกีฬาฟันดาบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ Apple