อาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ของ ศพอ. รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับทุกคน" จัดโดย JICA Kansai และมูลนิธิ Osaka International House Foundation เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2024
Ms. Hiroko Itako, a Japanese Overseas Cooperation Volunteer (JOCV) of APCD, shared her experiences in Thailand on the session called “Disaster Risk Reduction Workshop for all -Beyond the language and culture barrier”.

คุณฮิโรโก๊ะ อิทาโกะ อาสาสมัครความร่วมมือในต่างประเทศของญี่ปุ่น (JOCV) ของ ศพอ. นำเสนอประสบการณ์ของตนเองในประเทศไทยในหัวข้อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับทุกคน – ความท้าทายทางภาษาและวัฒนธรรม”

 

Ms. Hiroko gave an insightful presentation on “Disaster Risk Reduction in Japan and world -From the Experience of Promoting Disability inclusive Disaster Risk Reduction (DiDRR) in ASEAN Countries”.

คุณฮิโรโกะ บรรยายเชิงลึกเรื่อง “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในญี่ปุ่นและทั่วโลก – จากประสบการณ์การส่งเสริม “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม” (DiDRR) ในประเทศอาเซียน”