ศพอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของเครือข่ายออทิสติกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม2564
AAN online meeting

ประเทศสมาชิกในเครือข่ายฯ อัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศของตนเอง

 

Ms. Supaanong ‘NuNu’ Panyasirimongkol, APCD Networking & Collaboration Officer, provided an update on AAN collaboration with APCD on the guidebook translation from English to the ASEAN member countries national languages.

คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. อัพเดทความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและศพอ. ในการแปลคู่มือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, provided an update on the transfer of AAN fund from APCD to the AAN Foundation in Jakarta.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ อัพเดตเกี่ยวกับการโอนเงินในบัญชีของเครือข่ายฯจาก ศพอ. ให้กับ มูลนิธิเครือข่ายออทิสติกอาเซียนในกรุงจาการ์ตา