ศพอ. ร่วมสนับสนุน สมาคมออทิสติกฟิลิปปินส์ (ASP) เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์การตระหนักรู้ ออทิสติกแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 30 มกราคม 2565

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ และนางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะวิทยากร ASP หัวข้อ โอกาสในการทํางานของกลุ่มบุคคลออทิสติก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  

2.	The panel discussion drew around 175 participants, mostly from the Philippines and ASEAN Autism Network (AAN) member countries.

การอภิปรายมีผู้เข้าร่วม 175 ท่าน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในประเทศฟิลิปปินส์ และสมาชิกเครือข่ายออทิสติกอาเซียน

 

The ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities’ was presented by Ms. Ajeng Purnama Pratiwi, Poverty Eradication and Gender Division, ASEAN Secretariat, on January 28, 2022.

Ms. Ajeng Purnama Pratiwi ฝ่าย Poverty Eradication and Gender Division สํานักเลขาธิการอาเซียน นําเสนอหัวข้อ แผนแม่บทอาเซียน 2568: กระแสหลักสิทธิของคนพิการ "The ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities"

 

4.	The Philippine Autism Policy Framework is a series of suggestions from community discussions in the framework of the ASEAN Autism Mapping Project.

การนำเสนอกรอบนโยบายออทิสติกฟิลิปปินส์เป็นอีกข้อเสนอแนะจากการอภิปรายกลุ่มในระดับชุมชน ภายใต้โครงการศึกษาสถานการณ์บุคคลออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

 

5.	On January 28, 2022, Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Networking and Collaboration Officer, presented via video recording at the Open Forum, representing the region's autism self-advocates and reflecting the "ASEAN Enabling Masterplan" and the Philippine Autism Policy Framework.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ได้นําเสนอความคิดเห็นในเรื่องแผนแม่บทฯ และ กรอบนโยบายออทิสติกฟิลิปปินส์ ในช่วงเสวนาในนามตัวตัวแทนผู้พิทักษ์สิทธิ์บุคคลออทิสติก ผ่านช่องทางวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565