ศพอ. เข้าร่วม การประชุมหารือระหว่างผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และภาคประชาสังคม วันที่ 21 กันยายน 2563
A Consultation

อธิบดีกรมอาเซียนคุณอุศณา พีรานนท์และศ. ผู้แทนประเทศไทยประจำ AICHR ดร. อมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธานการประชุม

 

AICHR

องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศไทยมากกว่า 10 องค์กรเข้าร่วมการประชุมและทบทวนข้อกำหนดบทบาท (ToR) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)

 

AICHR

องค์กรภาคประชาสังคม แต่ละหน่วยงานให้ข้อมูลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับข้อกำหนดบทบาท (ToR) ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2568