ศพอ. เข้าร่วมประชุมระหว่าง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กับ องค์กรภาคประชาสังคม ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรม Vie กรุงเทพฯ
Ms. Usana Berananda, Director-General of the Department of ASEAN Affairs and Prof. Amara Pongsapich, Representative of Thailand to the AICHR delivered welcome remarks and provided information about Human Rights in ASEAN Framework.

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน และศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนประเทศไทยประจำคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน

 

Collecting the information regarding promotion and protection of human rights in the ASEAN region as well as brainstorming on drafting vision document of ASEAN Community after 2025 were main purposes of the meeting. More than 60 Civil Society Organizations attended the meeting

จุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน และการระดมความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 มีหน่วยงานภาคประชาสังคมมากกว่า 60 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้