ศพอ. นำเสนอในคาบเรียนออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาเพื่อทุกคนในชุมชน (CBID)” สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
CBID

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนเล่าถึงยุทธศาสตร์ของ Community-based Rehabilitation (CBR) เพื่อเป้าหมายคือ Community-based Inclusive Development (CBID) การพัฒนาชุมชนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 

CBID

คุณสมชาย แสดงคู่มือ CBR จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ผู้เข้าอบรมได้ชม