การเสวนากิจการเพื่อสังคมและคนพิการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการรวมนวัตกรรมและให้เป็นผู้ประกอบการในอาเซียน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
1.	คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวิธีการส่งเสริม การอยู่ร่วมกัน นวัตกรรมและผู้ประกอบการในอาเซียน

คุณศุภอนงค์ ปัญญาสริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวิธีการส่งเสริม การอยู่ร่วมกัน นวัตกรรมและผู้ประกอบการในอาเซียน

 

2.	Ms. Giulia Ajmone Marsan, Director, Strategy and Partnership, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) shared overview of E-S-I Knowledge Lab during the meeting.

คุณ Giulia Ajmone Marsan ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและความร่วมมือ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia  ให้ความรู้เกี่ยวกับ E-S-I Knowledge Lab ในระหว่างการสนทนา 

 

Participants exchanged business cards.

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนนามบัตร

 

A group photo of all the participants and the organizer.

ภาพกลุ่มของผู้เข้าร่วมทั้งหมดและผู้จัดงาน

 

Ms. Supaanong gave an interview.

คุณศุภอนงค์ให้สัมภาษณ์