ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19 จัดโดยองค์การยูเนสโก วันที่ 18 สิงหาคม 2563

กล่าวต้อนรับและพูดถึงวัตถุประสงค์ของงาน โดย Ms. Maki Hayashikawa หัวหน้าแผนกการสร้างคุณภาพการศึกษาให้ทุกคนมีส่วนร่วม องค์การยูเนสโก ประจำกรุงเทพฯ

 

APCD's Networking & Collaboration Officer, exchanged information about hygiene systems during a class for students with special needs.

น.ส. ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ เสนอข้อมูลเรื่องระบบสุขอนามัย ระหว่างเรียน ของนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ