ศพอ. ร่วมสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์จัดโดยองค์กร Leonard Cheshire ในโครงการนำร่อง "เข้าถึงการมีงานทำ" หรือ Access to Employment (A2E) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
Ms. Barkha Henry, Regional Manager; Leonard Cheshire, East Asia & Pacific Regional Office (EAPRO), and APCD Executive Board Committee Members, delivered welcome remarks and introduced the program.

Ms. Barkha Henry ผู้จัดการภูมิภาค องค์การ Leonard Cheshire สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก/ คณะกรรมการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับและแนะนำกำหนดการ

 

Knowledge exchange on “Education Pathways to Support Youth with Disabilities’ Careers of Choice” was presented by Ms. Nichakarn Kaveevorayan, Lead Youth Advocate of Leonard Cheshire/Program Associate of UNDP Thailand.

การแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ เส้นทางด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานตามทางเลือกของเยาวชนพิการโดยนางสาวณิชกานต์ กวีวรญาณ Lead Youth Advocate จากองค์การ Leonard Cheshire/ Program Associate โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย

 

The presentation on "Expert Reflections and Feedback" was facilitated by Mr. Natthaphat Thaweekarn, Learning & Development Project Coordinator of Vulcan Coalition.

การนำเสนอในหัวข้อการสะท้อนมุมมองและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ” โดยคุณณัฐภัทร ทวีกานต์ ผู้ประสานงานโครงการด้านการเรียนรู้และพัฒนา องค์กร Vulcan Coalition

 

The session on ‘Reflections & Recommendations at Policy Level’ was delivered by Ms. Saowalak Vichit, Director of the Division of Strategies and Plans, Department of Empowerment of Persons with Disabilities.

การประชุมในหัวข้อ “การสะท้อนมุมมองและข้อคิดเห็นในระดับนโยบาย” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)