ศพอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะในเอกสารโครงการเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ในโครงการเสริมพลังชุมชนสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 Introduction of a new Project team member, Ms. Kristy Sinclair-Lombardo from Australia as online internship program will involve all process of project implementation.

การแนะนำสมาชิกทีมโครงการฯ คนใหม่ Ms. Kristy Sinclair-Lombardo จากออสเตรเลียรับบทบาทนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ เธอจะทำงานกับ ศพอ. และ วิทยากรชาวญี่ปุน ในประสานทุกขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการฯ

 

ร่างคู่มือและคำถามสำหรับการสำรวจความต้องการ ได้รับการทบทวนเนื้อหาจาก Ms. Kristy และการประชุมดังกล่าวดำเนินการประชุมโดย คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.

 

ร่างคู่มือและคำถามสำหรับการสำรวจความต้องการ ได้รับการทบทวนเนื้อหาจาก Ms. Kristy และการประชุมดังกล่าวดำเนินการประชุมโดย คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.