ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) สำหรับทุกคน ในงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
APCD Session on Disaster Risk Reduction (DRR) for ALL at 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2023) on 11 August 2023, Thailand Science Park

ผู้เข้าร่วมงานจัดกลุ่ม และระดมสมองในการหาทางออกจากภัยพิบัติ ให้สำหรับผู้พิการ

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of the Community Development Department, presented about DIDRR Process on Disaster Occurrence

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. ได้นำเสนอเรื่องกระบวนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

The participants listened to the lecture by Mr. Somchai Rungsilp, Manager of the Community Development Department, and gained awareness about coping strategies.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายของ นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. และเรียนรู้กลยุทธ์รับมือ

 

Mr. Chayoot Homdee, Community Development Officer, demonstrated how to use each tool such as solar cell-radio to cope with disaster.

นายชยุต หอมดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้สาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิด เช่น วิทยุหมุนมือโซล่าร์เซลล์ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ