ศพอ. จัดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ ประจำปี 2564” รอบพิเศษ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
During the opening program, a group photo of participants, resource persons, and APCD staff was taken.

ภาพหมู่ผู้เข้าอบรม คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

Course introduction for on-the-job training was facilitated by the Human Resource Development team from Thai Yamazaki Co., Ltd.

 การแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริงโดยทีมฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากบริษัทไทย ยามาซากิ จำกัด

 

An ice-breaking activity getting to know each other.

การแนะนำตัวและการทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

A token of appreciation from APCD Executive Director, Mr. Piroon Laismit, to Ms. Jinda Unsorn, a teacher from Setsatian School for the Deaf, for her contribution as a sign language interpreter during the training.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริการ ศพอ. มอบของที่ระลึกแก่ครูจินดา อุ่นสอน หัวหน้าสายมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในฐานะล่ามภาษามือในช่วงการฝึกอบรม

 

Group Photo with Professor Dr. Nantarika Chansue, who supports the program, Thai trainees with disabilities, and Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director on 7 October 2021.

รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้บริจาคหลักในการจัดการฝึกอบรมร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าอบรม และนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564