ผู้แทน ศพอ. และ สมาชิกเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ร่วมประชุมออนไลน์ในหัวข้อ " Forum งานด้านความพิการอาเซียนครั้งแรก เรื่องการมีส่วนร่วมการพัฒนาคนพิการในสถานการณ๋โรคระบาด โควิด 19 เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 27 สิงหาคม 25

เจ้าหน้าที่จากแผนกพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจัดโดย ASEAN Disability Forum และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

 

Various Chocolate Premium exhibition booth was displayed

Dr. Sita Sumrit ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายขจัดความยากจน และเพศสภาพ แผนกคณะกรรมการการพัฒนามนุษย์ ฝ่ายประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แลกเปลี่ยนจุดประสงค์การประชุมในครั้งนี้

 

Banner of the event “Fresh Farm 2020

Dr. Srinivas Tata ผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาสังคม UNESCAP กล่าวถึง ศพอ. ในความร่วมมือในการจัดทำคู่มือนักฝึกอบรมด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม ผ่านการฝึกอบรมระดับภูมิภาคอาเซียนระหว่างการประชุมดังกล่าว

 

75 participants in a Zoom

ผู้เข้าร่วมมากกว่า 75 ท่านผ่านโปรแกรม Zoom และช่องทางถ่ายทอดสดออนไลน์ รวมถึงผู้แทนจากเครือข่ายออทิสติกอาเซียนนำโดย Dr. Adriana Ginanjar ประธานเครือข่าย และ Mr. Dennis Ang ประธานคณะกรรมการเครือข่ายการระดมทุนผ่านโปรแกรม Zoom และ Mrs. Erlinda 'Dang' Uy Koe ประธานเครือข่ายกิติมศักดิ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์