ศพอ. ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 “เมืองอัจฉริยะเพื่อคนทั้งมวล” ส่งเสริมทุกคนมีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
A delightful group photo capturing the organizers, esteemed speakers, and the esteemed moderator, taken after the enlightening session on Smart Cities for All: Promoting Inclusivity and Sustainability.

ภาพหมู่คณะผู้จัดที่มีเกียรติ คณะวิทยากรและผู้ดําเนินรายการ หลังจากจบการนำเสนอเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุ่ม

 

Dr. Kenji Kuno, a JICA Senior Advisor on Disability & Development, delivered a presentation on the principles of disability, accessibility, and inclusiveness in the context of smart cities. He also shared some remarkable practices from Japan.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA) ด้านความพิการและการพัฒนา ได้นําเสนอด้านหลักการของความพิการ การเข้าถึง และความครอบคลุมอย่างมีส่วนร่วม ในบริบทของเมืองอัจฉริยะ และยังแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่น่าทึ่งจากประเทศญี่ปุ่น

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Networking and Collaboration Chief of APCD, presented APCD's efforts in implementing Non-Handicap Environment (NHE) and Disability Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR) to contribute towards the development of a smart city that is inclusive for all.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือของ ศพอ. นําเสนอการดำเนินงานของ ศพอ. ในการนําสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการ (NHE) และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR) ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมเพื่อทุกคน