รายนามคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

Dr. Tej Bunnag

 

นายเตช บุนนาค

 • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ศพอ. 
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • เลขาธิการสภากาชาดไทย
Dr. Damrong Reinprayoon

 

นายดำรง เหรียญประยูร

 • กรรมการ
 • ประธานมูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
นายอนุกูล ปีดแก้ว

นายอนุกูล ปีดแก้ว

 • กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

 

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

 • กรรมการ 
 • อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางอุรีรัชต์ เจริญโต

 

นางอุรีรัชต์ เจริญโต

 • กรรมการ
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Assoc. Prof. Dr. Nantarika Chansue

 

ศ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ

 • กรรมการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยโรคสัตว์น้ำ
Senator Monthian Buntan

 

 นายมณเฑียร บุญตัน

 • กรรมการ
 • วุฒิสมาชิก 
 • กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารมูลนิธิราชสุดา
 • คณะกรรมการบริหารและสมาชิก สหภาพคนตาบอดโลก
 • ผู้ก่อตั้ง เลขาธิการและคณะกรรมการแห่งประเทศไทยว่าด้วยการผลิตและการให้บริการ DAISY
Prof. Wiriya Namsiripongpan

 

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

 • กรรมการ
 • ประธาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภาคนพิการทุกประเภท
นายซูซูกิ คาซูยะ

นายซูซูกิ คาซูยะ 

 • กรรมการ
 • หัวหน้าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)
Mr. Suporntum Mongkolsawadi

 

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์

 • กรรมการ
 • เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่
Ms. Saowalak Thongkuay

 

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

 • กรรมการ
 • กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
Ms. Barkha Henry

 

นางสาวบาร์คคา เฮนรี 

 • กรรมการ
 • ผู้จัดการโครงการ Leonard Cheshire Disability สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออก
นายโซจิ นากานิชิ

 

นายโซจิ นากานิชิ

 • กรรมการ
 • ประธานระดับภูมิภาค, สำนักงานคนพิการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

   

Mr. Akiie Ninomiya

 

นายอากีอิเอะ นิโนมิยะ

 • กรรมการ 
 • ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการบริหาร ศูยน์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
Mr. Piroon Laismit

นายพิรุณ ลายสมิต

 • กรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
Category