การประชุมระดมความคิดในการเตรียมการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) ประจำปี 2563 – 2564 ณ ศพอ. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ
ทักทายและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ข้อมูลจากผู้แทนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และ ศพอ. ในการประชุมที่ได้มาเจอกันครั้งแรก

ทักทายและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ข้อมูลจากผู้แทนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย
และ ศพอ. ในการประชุมที่ได้มาเจอกันครั้งแรก

 

Sharing inputs to the draft Record of Discussion (RD) by Mrs. Arunee Hiem, Director of HRD Bureau of TICA

ร่วมพิจารณาร่างบันทึกการหารือ (Record of Discussion: RD) โดยนางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

 

Group Photo of meeting attendees

ถ่ายภาพคณะผู้เข้าร่วมประชุม