ศพอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "การส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อคนพิการในประเทศไทย” จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, attended the workshop and provided inputs.

นส. ศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่งานโลจิสติกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสนอความคิดเห็น

 

A presentation of key findings from research on the Situation of Employment of Persons with Disabilities and Recommendations for Government and Private Sectors in order to promote decent jobs and an inclusive workplace.

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยหลัก (key findings) : การวิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงานคนพิการไทยในปัจจุบันและข้อเสนอนโยบายแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการส่งเสริมการจ้างงานที่มีความหมายและสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อคนพิการ

 

Ms. Saowalak Vichit, Director of Strategies & Planning Division, DEP, made recommendations at the opening program.

นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก.เพิ่มข้อเสนอแนะในพิธีปิดการประชุม