เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คุณกาญจนา เรืองสิริวิชกุล (ผู้จัดการทั่วไปของ Centra by Centara Government & Convention แจ้งวัฒนะ) นำทีม Centara Government & Convention แจ้งวัฒนะ เยี่ยมชม APCD
On 1 June 2022, Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul (General Manager of Centra by Centara Government & Convention Chaeng Watthana) led Centara Government & Convention Chaeng Watthana team to visit APCD.

ธนาคารโลกให้คำจำกัดความคำว่า การมีส่วนร่วมในทางสังคม (social inclusion) คือกระบวนการปรับปรุงเงื่อนไขที่บุคคลและกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในสังคม—การพัฒนาความสามารถ โอกาส และศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของพวกเขา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คุณกาญจนา เรืองสิริวิชกุล (ผู้จัดการทั่วไปของ Centra by Centara Government & Convention แจ้งวัฒนะ) นำทีม Centara Government & Convention แจ้งวัฒนะ เยี่ยมชม APCD ทีมงานประกอบด้วย คุณวาสนา ชาวเกาะ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล), คุณอำนวยพร ประดุจชนม์ (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน), คุณพจมาลย์ บีเบิล (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ) และคุณปาริชาติ โลหกุล(ผู้จัดการร้านอาหาร) เป็นการสนับสนุนโครงการฝึกงานของหลักสูตร APCD60+ พลัสฝึกอาชีพคนพิการ (ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการครอบคลุมทางสังคม และเศรษฐกิจ

On 1 June 2022, Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul (General Manager of Centra by Centara Government & Convention Chaeng Watthana) led Centara Government & Convention Chaeng Watthana team to visit APCD.

On 1 June 2022, Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul (General Manager of Centra by Centara Government & Convention Chaeng Watthana) led Centara Government & Convention Chaeng Watthana team to visit APCD.

On 1 June 2022, Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul (General Manager of Centra by Centara Government & Convention Chaeng Watthana) led Centara Government & Convention Chaeng Watthana team to visit APCD.

On 1 June 2022, Ms. Kanchana Ruangsiriwichayakul (General Manager of Centra by Centara Government & Convention Chaeng Watthana) led Centara Government & Convention Chaeng Watthana team to visit APCD.