(CBR) Asia-Pacific (AP) Network

 

เครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก 

(Community-based Rehabilitation Asia-Pacific Network) 
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) เป็นสำนักงานเลขาธิการของเครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนตั้งแต่ปี 2552 โดยการประชุมการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิกครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม 650 คนจาก 52 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ ผลลัพธ์สำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก

CBRAP Congress 2019วิสัยทัศน์
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกคนและสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ภารกิจ
เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนงานพัฒนาคนพิการโดยชุมชนในภูมิภาคและทั่วโลก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. การจัดทำเอกสารและการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและบทเรียนที่ดี
  2. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กรในระดับภูมิภาค
  3. เครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนในระดับชาติ, ระดับอนุภูมิภาค และระดับโลก
  4. เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ได้แก่องค์กรของคนพิการและครอบครัวทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วงงานรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ให้ทุนและหน่วยงานของสหประชาชาติ
  5. โครงการวิจัยเชิงประจักษ์
  6. การดำเนินการตามอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของคนพิการและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  7. ความคิดริเริ่ม/ข้อผูกพันในการพัฒนาระดับชาติและระดับนานาชาติที่จะครอบคลุมงานด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
  8. การพิทักษ์สิทธิ์คนพิการและการสร้างความตระหนักในภูมิภาค.
CBRAPN EC 31 Aug

 

ในปี 2562 รัฐบาลมองโกเลียและเครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้ร่วมกันจัดประชุมการพัฒนาเพื่อทุกคนโดยชุมชนระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ครั้งที่ 4 ปี 2562 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 โดยความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก คณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมทางสังคมของคนพิการในกรุงอูลานบาตอร์แห่งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น องค์การ Leonard Cheshire องค์การ CBM International องค์การ Italian Association Amici di Raoul Follereau (AIFO) องค์การ Liliane Foundation และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)

ในขณะนี้เครือข่ายการพัฒนาคนพิการโดยชุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก อยู่ในกระบวนการทบทวน การปรับงานใหม่และการปรับโครงสร้างของกลไกการประสานงานและระบบการสื่อสาร