ร้าน60+พลัสเบเกอรี่ & ช็อกโกแลตคาเฟ่

จุดเริ่มต้น

Princess Sirindhorn

มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นการพัฒนางานธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในธุรกิจด้านอาหาร พัฒนาทักษะด้านธุรกิจในสังคม รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านการทำงานที่มั่นคง ความภาคภูมิใจของน้องๆคนพิการที่ได้ทำงาน คือการรังสรรค์ทำขนมปังและช็อคโกแลตที่แสนอร่อยมอบให้กับลูกค้า บรรจงผลิตขึ้นมาจากความตั้งใจในการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อได้รับการยอมรับจากสังคม

 

 

 

 

 

 

 


โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) จากความริเริ่มของ ศพอ.ในการสร้างโอกาสและการมีงานทำอย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกอบรมในรูปแบบ on the job training คือฝึกจากของจริง ทำจริง และขายจริง ให้แก่ผู้พิการหลากหลายประเภทในประเทศไทย
การฝึกอบรมที่มีการลงมือทำจริงนี้ เกิดขึ้นในคาเฟ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยจะพัฒนาทักษะในธุรกิจอาหารให้ผู้รับการฝึกอบรมเหล่านี้ ให้มีความเชี่ยวชาญในการทำเบเกอรี่ ทำช็อกโกแลต พร้อมทั้งทักษะเป็นผู้ประกอบการร้านขนม สอดคล้องตามองค์ประกอบของธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วมทั้งในมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และลูกจ้าง (Principles of  DIB and IE : Inclusive Entrepreneurship)  จากความริเริ่มดังกล่าว ศพอ.ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ แอสแคป (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) รวมทั้งหลากหลายภาคี ในการเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุยุทธศาสตร์อินชอน (Incheon Strategy) https://www.dep.go.th/Content/View/1904/1 เพื่อทำสิทธิให้เป็นจริง หรือ "Make the Right Real" สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

คนพิการหลากหลายประเภทจำนวนประมาณ 100 คน มีตั้งแต่พิการทางร่างกาย ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านความบกพร่องทางจิต ออทิสติก สติปัญญา และการเรียนรู้ มาเข้ารับการฝึกอบรมทำเบเกอรี่โดยบริษัทไทยยามาซากิ และการฝึกทักษะการทำช็อกโกแลต ตั้งแต่ปี 2015 (พ.ศ. 2558) ผู้รับการอบรมเกือบทั้งหมดได้รับการจ้างงานในร้านเบเกอรี่สาขาต่างๆ ในกรุงเทพของบริษัทไทยยามาซากิ ขณะที่หลายๆ คนได้รับการจ้างงานในธุรกิจอาหารและภาคบริการ เช่น คาเฟ่อเมซอน ร้านแบล็กแคนยอน โรงแรมเจ้าพระยา โรงพยาบาล เช่น ศิริราช โรงเรียน เช่น โรงเรียนนานาชาติแองโกลว์สิงคโปร์  และอีกจำนวนหนึ่งมีธุรกิจของตนเอง หรือยังคงทำงานที่ร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café จนถึงปัจจุบัน


Bakery Training

Bakery Training

60+ Plus Bakery by Yamazaki
ร้านขนม 60+ Plus Bakery by Yamazaki เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น บริษัทไทยยามาซากิ และ ศพอ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chocolate Training

Chocolatier by MarkRin60+ Plus Chocolatier by MarkRin
ร้านช็อกโกแลต 60+ Plus Chocolatier by MarkRin ริเริ่มโดย ศพอ. ร่วมกับบริษัทมาร์คริน ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพพรีเมี่ยมมาตราฐานสากล โกโก้หอมสายพันธุ์ไอ. เอ็ม. 1 เป็นโกโก้หอมสายพันธุ์พิเศษปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรไทย และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูชวนลิ้มลองของร้านช็อกโกแลตแห่งนี้ จนเป็นที่โปรดปรานของบรรดาผู้ชื่นชอบช็อกโกแลตทั้งหลาย

 

 

 

 

 

 

 


อบรมภาคธุรกิจการโรงแรม

Hotel training

Disability-Inclusive Hotel Training Center
อาคารฝึกอบรมของ ศพอ. มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์อบรมภาคธุรกิจการโรงแรมที่คนพิการมีส่วนร่วมแห่งแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนโดยคนพิการ โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ศพอ.และโรงแรม Hyatt Regency Hotel Bangkok โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนงบประมาณ ศพอ.จึงได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำภาคธุรกิจการโรงแรม ณ อาคารฝึกอบรมของ ศพอ.ในปี 2562 หลังการอบรมเสร็จสิ้นลง คนพิการเหล่านี้จะได้ทำงานในโรงแรมต่างๆ ที่ยังขาดแคลนบุคลากรคนพิการ เช่น การปฏิบัติการพนักงานแม่บ้าน พนักงานงานต้อนรับ และบริการทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติตาม DIB หรือ ธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 


60+Plus Bakery & Chocolate Café @Baan Rajvithi

60+Plus Bakery & Chocolate Café @Baan Rajvithi

ร้านกาแฟต้นกำเนิด 60+Plus Bakery & Chocolate Café ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่อาณาเขตบ้านราชวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) โดยริเริ่มก่อตั้งเมื่อปลายเดือนธันวาคม ปี 2561  โดยในขณะนี้ ร้านกาแฟของเราได้กลายเป็นตัวอย่างร้านกาแฟที่เสริมพลังให้คนพิการที่หลากหลายทุกประเภท สำหรับผู้มาเยือน ที่ร้านก็จะได้รับความเพลิดเพลินกับเบเกอรี่ กาแฟ และเมนูช็อกโกแลตที่หลากหลาย

 

 

 

 

 


60+Plus Bakery & Chocolate @Government House

Government House

60+ Café: Government House Branch
ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ได้เป็นต้นแบบสำคัญของธุรกิจที่เอื้อให้คนพิการมีส่วนร่วมทั้งในมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และลูกจ้าง หรือ DIB ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแบบอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทย และนานาชาติ จากความสำเร็จดังกล่าว ศพอ.จึงได้รับเกียรติให้เปิดคาเฟ่อีกสาขาที่สำนักนายกรัฐมนตรี การเปิดบริการคาเฟ่แห่งนี้ส่งผลให้มีจำนวนผู้ฝีกอบรมเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสการจ้างงานแก่คนพิการ อีกทั้งสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่อยู่บริเวณสำนักนายกรัฐมนตรีให้เอร็ดอร่อย เพลิดเพลินกับความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มสร้างสรรค์โดยคนพิการ

 

 

 

 

 

 


60+ Plus Disability-Inclusive Kitchen

60+ Plus Kitchen

ครัว 60+ พลัสที่คนพิการมีส่วนร่วม
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group-CP) ในการทำกิจกรรมธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability-Inclusive Business- DIB)ผ่านโครงการครัว 60+ พลัสที่จ้างงานคนพิการมีส่วนร่วมการทำงานและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐด้านธุรกิจอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานคนพิการมากขึ้นผ่านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 

 

 

 

 

 

 


ร้านกาแฟ "บัวแก้วบริว โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Buakaew Brew by APCD)" ณ กระทรวงการต่างประเทศ

uakaew Brew by APCD at the Ministry of Foreign Affairs

ร้านกาแฟ"บัวแก้วบริว โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Buakaew Brew by APCD)" เป็นโครงการสวัสดิการข้าราชการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและ APCD เพื่อสนับสนุนนโยบาย "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของรัฐบาลไทยและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ(UNCRPD)  มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD Foundation) เป็นมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้การฝึกอบรมในธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มให้กับคนพิการทุกประเภทเพื่อให้พวกเขามีงานทำและสามารถหารายได้ด้วยตนเอง

"Buakaew Brew by APCD" บริการกาแฟ เครื่องดื่มและขนมยี่ห้อYamazaki แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปโดยเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจในโมเดลของเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy-BCG) ด้วย

 

 

 

 

 


ธุรกิจที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่คนพิการเป็นเจ้าของธุรกิจ: เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง