ศพอ. ร่วมเป็นวิทยากรสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ในการทบทวนและติดตามผล แผนแม่บทอาเซียนเพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ปี พศ. 2568 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 กรุงเทพฯ
The main purposes of the workshop are to review, report and monitor on the implementation of the ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities.

จุดประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ การทบทวน รายงาน และติดตามผลการดำเนินงาน แผนแม่บทอาเซียนเพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ ปี พศ. 2568

 

Ms. Sarothorn Muangkliang, the resource person was sharing all key action points of the ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities.

นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง วิทยากรได้แบ่งปัน มาตรการสำคัญของแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ

 

Mr. Somchai Rungsilp, APCD facilitator was encouraging all participants to share information in order to review, report and monitor the implementation of this significant plan.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ในฐานะวิทยากรได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมทบทวน แลกเปลี่ยน รายงาน และติดตามผลการดำเนินงานของแผนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสิทธิของคนพิการในภูมิภาคอาเซียน