ศพอ. จัดการฝึกงานออนไลน์สําหรับนักศึกษาจีนปริญญาตรีจาก Global Cultural Adventurers เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
1.	Ms. Melinda Ma, Director of Global Cultural Adventurers' (GCA) International Business Department, offered a summary of GCA's history during the first meeting.

นางสาวเมลินดา มา ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศจาก Global Cultural Adventurers '(GCA) ได้นําเสนอความเป็นมาของ GCA ในระหว่างการประชุมครั้งแรก

 

2.	Ms. Yunqi Guo (Kitty) was welcomed to attend the online APCD internship program by the Community Development Department of the APCD.

ทีมแผนกพัฒนาชุมชนต้อนรับนางสาวหยุนฉี กั๋ว (คิตตี้) เข้าร่วมโครงการฝึกงานออนไลน์

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, APCD Officer, Networking & Collaboration, highlighted the regional APCD activities on disability development and described her first assignment.

นส.ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ นำเสนอกิจกรรม ศพอ. พัฒนาคนพิการระหว่างประเทศและอธิบายถึงงานที่ได้รับมอบหมายอันแรก