ศพอ. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
APCD as expert at Regional Foresight Workshop – Asia / Pacific, organized by United Nations Environment Programme and Stockholm Environment Institute, Bangkok, Thailand; 7-8 December 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้การจัดขึ้นเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และวัฒนธรรมของอนาคตที่มุ่งเน้นในการสามารถเปิดใช้งานชุดเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดลำดับความสำคัญ และการพัฒนาการเตรียมการที่มีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นไปที่อนาคตสำหรับการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

 

APCD representative was invited as expert to share inputs and exchange knowledge and skills, especially on health and human wellbeing.

ผู้แทน ศพอ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการแบ่งปันข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในการประชุมครั้งนี้

 

More than 40 experts attended and shared their vision for future directions and codifying UNEP’s approach, methodology and mutually agreed Strategic Foresight function.

มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 40 คนเข้าร่วมและแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตและจัดทำแนวทาง วิธีการของ UNEP และวิธีการมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์ที่ตกลงร่วมกัน