การฝึกอบรมความเสมอภาคของคนพิการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สำนักงาน ศพอ. กรุงเทพ
APCD in-house training: Practicing disability equality training conducted by APCD staff from DET facilitator training in 2023 on 21 August 2023 at APCD office in Bangkok

นางสาว ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ผู้รับฝึกอบรมใน DET FT 2023 ได้นำกระบวนการฝึกอบรมความเสมอภาคสำหรับพนักงาน APCD และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department welcome participants and share the purpose of session

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ทักทายผู้เข้าร่วมและแบ่งปันวัตถุประสงค์ของการอบรม

 

Group discussion on “What is Disability?”

การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ "ความพิการคืออะไร?"

 

APCD in-house training: Practicing disability equality training conducted by APCD staff from DET facilitator training in 2023 on 21 August 2023 at APCD office in Bangkok

การแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมแต่ละคนและผู้นำเสนอการอบรม DET