คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย โตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมด้านการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
A group photo was taken with students, lecturers, and APCD staff.

ภาพถ่ายกับคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Mr. Somchai Rungsilp, the Community Development Manager at APCD, delivered a welcoming speech.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน

 

Dr. Kenji KUNO, a JICA Advisor on Disability & Development at APCD, gave a lecture on disability inclusion.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนา JICA-APCD นำเสนอความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction Activity presented by Ms. Hiroko ITAKO, a Japanese Cooperative Overseas Volunteer (JOCV) at APCD, shared insights on disability-inclusive disaster risk reduction.

คุณฮิโรโกะ อิทาโกะ อาสาสมัคร JICA ประจำ ศพอ. นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมซึ่งได้ดำเนินการไปโดย ศพอ.

 

Tour of Disability-Inclusive Business (DIB) Activities, participants explored APCD's disability inclusion benefited to business initiatives, including the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

Tour of Disability-Inclusive Business (DIB) Activities, participants explored APCD's disability inclusion benefited to business initiatives, including the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

Tour of Disability-Inclusive Business (DIB) Activities, participants explored APCD's disability inclusion benefited to business initiatives, including the 60+ Plus Bakery & Chocolate Café.

นำคณะชมโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม รวมถึงโครงการ  60+ Plus Bakery & Chocolate Café ทำให้คณะที่มาดูงานได้เปิดประสบการณ์กิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่คนพิการที่ริเริ่มโดย ศพอ.