ภารกิจของประเทศไทย ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์เพื่อติดตามผล และประเมินความต้องการในการพัฒนาการเรียนร่วมวันที่ 22 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์
The Thailand mission to the Republic of Maldives to follow-up and assess the needs for inclusive education improvement took place from August 22 to 26, 2022, Malé, Maldives.

นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ปฎิบัติภารกิจ นำคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเรียนร่วมเด็กพิการในประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) และ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (ศพอ.)

 

2.	The TICA and APCD experts on disability development and community-based inclusive development (CBID) arrived in the Republic of Maldives on August 22, 2022. The Department of Inclusive Education, Ministry of Education of the Republic of Maldives welcomed delegates at the airport.

เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญของ ศพอ. ด้านการพัฒนาคนพิการและการพัฒนาชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (CBID) เดินทางมาถึงประเทศสาธารรรัฐมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้แทนจากกรมการเรียนร่วมของมัลดีฟส์ กระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับที่สนามบิน

 

3.	His Excellency Mr. Poj Harnpol and members of TICA and APCD met with the officials from the Department of Inclusive Education to discuss the purposes of the visit.

คณะผู้แทนปฎิบัติภารกิจฯ ได้พบกับทีมงานบริหารของกรมการเรียนร่วมเพื่อหารือวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

 

His Excellency Mr. Poj Harnpol, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Sri Lanka, and the mission members visited Imaduddin School and Aminiya School.

เอกอัครราชทูต  และคณะผู้แทนปฎิบัติภารกิจเยือนโรงเรียนอิมาดุดดิน (Imaduddin) และโรงเรียนอามินียา (Aminiya)ที่จัดการเรียนร่วมในชั้นเรียน
 

Muhyyiddin School and Huravee School were visited by the Thailand mission members.

การเยือนโรงเรียนจัดการเรียนร่วม ณ โรงเรียนมูฮียุดดิน (Muhyyiddin)และโรงเรียนฮูราวี (Huravee) 

 

The Thailand mission team visited Thaajudeen School, where the school management team presented inclusive education classroom activities.

ทีมปฎิบัติภารกิจประเทศไทยได้เยี่ยมชมโรงเรียนทาจูดีน (Thaajudheen) ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน ได้นําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนร่วม 

 

Dr. Abdullah Rasheed Ahmed, Representative of Minister of Education, met with the Ambassador of the Kingdom of Thailand to Sri Lanka, His Excellency Mr. Poj Harnpol, as well as officials of TICA and APCD. The meeting concluded with a discussion of potential partnership opportunities.

ดร. Abdullah Rasheed Ahmed ผุ้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้พบปะกับพณฯ ท่านเอกอัครราชทูต และคณะผู้แทน การประชุมสรุปลงด้วยการอภิปรายด้านโอกาสในการร่วมมือทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Experts from APCD met with participants of the "Capacity Building Training Program 2021" held in partnership with TICA and SWU. The interview was conducted to the ex-participants regarding action plan follow-up and further training needs assessment in Thailand.

ผู้เชี่ยวชาญ ศพอ. ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนร่วมปี 2564  (Capacity Building Training Program on inclusive education 2021” ที่จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) และ ศพอ. โดยได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในประเด็น การติดตามผลแผนปฏิบัติการและการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมในประเทศไทย