ศพอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาสังคมของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 7 วันที่ 6-8 กันยายน 2565 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
APCD participated on the Seventh Session of the Committee on Social Development of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 6 to 8 September 2022, UN Conference Center, Bangkok, Thailand

การประชุมด้านการพัฒนาสังคม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2565 ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเข้าร่วมแบบตัวบุคคล และการใช้ระบบออนไลน์

2)	Mr. Somchai Rungsilp, APCD Representative delivered the statement on  promoting cooperation among regional, national and community levels in the   Asia -Pacific region.

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้แทนจาก ศพอ.ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับชุมชน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก