เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน APCD รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาในประเด็น “ประโยชน์และข้อท้าทายของ CRPD และการจ้างงานคนพิการ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 ณ โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention จังหวัดนนทบุรี
A group photo of panelist from the right to left: representative from Disabilities Thailand (DTH), Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), Special Education Bureau (SEB), and Mr. Chayoot Homdee, Community Development Officer, as a representative from APCD and the moderator from National Human Rights Commissioner of Thailand (Left).

ภาพถ่ายคณะผู้เสวนา จากขวาไปซ้ายคือ ตัวแทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนายชยุต หอมดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนจาก ศพอ. และผู้ดำเนินรายการการเสวนาจากสำนักกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (จากฝั่งซ้ายสุด)

 

Mr. Chayoot was explaining about benefits and challenges of hiring people with disabilities

Mr. Chayoot was explaining about benefits and challenges of hiring people with disabilities

นายชยุต อธิบายถึงประโยชน์และความท้าทายของการจ้างงานคนพิการ

 

Mr. Chayoot was sharing about benefits and challenges Welfare of Persons with Disabilities and participants were exchange their experience and issues that impact to People with Disabilities and suggestions at the workshop’s session.

Mr. Chayoot was sharing about benefits and challenges Welfare of Persons with Disabilities and participants were exchange their experience and issues that impact to People with Disabilities and suggestions at the workshop’s session.

นายชยุต นำเสนอประโยชน์และข้อท้าทายของรัฐสวัสดิการของคนพิการ และผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่ส่งผลต่อคนพิการ ร่วมถึงได้นำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ในระหว่างกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

Group photo of The Resource persons and participants.

ภาพคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม