ผู้แทนจาก The St. Catherine University ภาคีเครือข่ายของ World Endeavors สำนักงานในไทย เยือน ศพอ. เพื่อหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรการฝึกงาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566
Group photo of The St. Catherine University, a potential partner of World Endeavors Thailand Office’s visitors and APCD staff.

ผู้แทนจาก The St. Catherine University ภาคีเครือข่ายของ World Endeavors และเจ้าหน้าที่ ศพอ. ร่วมถ่ายรูปที่ระลึก

 

Discussion about APCD experiences’ handle on international internship program and the exchange information for future collaboration.

การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ศพอ. ในการจัดการหลักสูตรการฝึกงาน รวมถึงการร่วมมือต่างๆในอนาคต

 

Discussion about APCD experiences’ handle on international internship program and the exchange information for future collaboration.