สราญรมย์เรดิโอ (สถานีวิทยุกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) บันทึกเทปรายการโครงการ 60+ Plus Bakery and Chocolate Caféของ APCD เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ร้าน 60+ Plus Bakery and Chocolate Café กรุงเทพฯประเทศไทย

บทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต และคุณพรรณิกา กัญจนากุญชรเป็นผู้สัมภาษณ์ในรายการ

 

Special interview

บทสัมภาษณ์พิเศษของเจ้าหน้าที่โครงการที่มีความบกพร่องทางร่างกายคุณสมชาย แซ่อึ้ง (ครัวเบเกอรี่) ร้านขนมปัง  ยามาซากิ สาขาราชวิถี เรื่องความภาคภูมิใจของคนพิการ! ภูมิใจกับ APCD ในโครงการ 60 plus”

 

Group photo

รูปถ่ายหมู่ ผู้บริหาร ศพอ. และผู้สัมภาษณ์ (ซ้ายไปขวามือ: คุณสุนทร  เนาวะราช (ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery and Chocolate Café นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.) นางสาวพรรณิกา กาญจนากุญชร (เจ้าหน้าที่ กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ) และนางสาวนงนุช เมธาจิตติพันธ์(เลขานุการบริหาร)