ทีมโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ (การฝึกอาชีพทำช็อกโกแลตและกาแฟ)" ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กรุงเทพฯ
1.	A group shot of participants and resource persons on skill development training for Thai individuals with disabilities who completed the training course on Chocolate Café & Barista.

รูปหมู่ของผู้เข้าอบรมและทีมวิทยากร ซึ่งจบหลักสูตรการฝึกอบรม

 

Mr. Sunthorn Nowarat, Manager, 60+ Plus Bakery & Chocolate Café Project, congratulated Ms. Sudaporn Suwanpom on the 15-day in-person training completion.

นายสุนทร เนาวะราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café มอบประกาศนียบัตรแก่นางสาวสุดาพร สุวรรณพรหม ซึ่งจบหลักสูตรการฝึกอบรม 15 วัน

 

Mr. Theerawich Phrukngampun was congratulated and presented with a training certificate by the Manager of 60+ Plus Bakery & Chocolate Café Project.

นายธีรวิชญ์ พฤกษ์งามพันธ์ ได้รับประกาศนียบัตรและร่วมแสดงความยินดีจากผู้จัดการโครงการ